Co to są kasy fiskalne ONLINE?

Kasy fiskalne online to urządzenia fiskalne, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Co to są kasy fiskalne online?

Kasy fiskalne ONLINE to kasy, które komunikują się ze specjalnym rejestrem Ministerstwa Finansów - tzw. Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Przesyłają one do CRK szereg danych takich, jak: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.


Od kiedy obowiązuje obowiązek stosowania kas online?

Pierwotnie obowiązek stosowania kas fiskalnych działających online miał dotyczyć wszystkich przedsiębiorców i obowiązywać od stycznia 2018 roku. Ministerstwo Finansów ostatecznie postanowiło rozłożyć obowiązek stosowania w czasie oraz uwarunkować go od branży. Wyznaczony został dość spory okres przejściowy, który dodatkowo został przedłużony w związku z pandemią COVID-19.

Obowiązkiem stosowania kasy online objęci są:

Od stycznia 2020 r. - warsztaty samochodowe oraz sprzedawcy paliw:

  • Obowiązek dotyczy przedsiębiorców świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych.

Od stycznia 2021 r. - hotele, pensjonaty, gastronomia oraz sprzedawcy węgla:

  • Świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

  • Sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od lipca 2021 r. - fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, siłownie oraz kluby fitness:

  • Świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.
  • Świadczenie usług budowlanych.
  • Świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i dentystów, prawniczych.
  • Świadczenie usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.


Ile wynosi ulga VAT na zakup kasy online?

1 maja 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła przepisy dotyczące kas on-line. Ta zmiana nie wiąże się z obowiązkiem wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących. Wyjątek dotyczy podatników, którzy są zobowiązani do stosowania kas on-line przez ustawodawcę. Sprawdź, jakie branże są zobligowane do zakupu kas fiskalnych on-line i jak skorzystać z ulgi na kasę ONLINE, by otrzymać zwrot pieniędzy!

Ustawodawca przewiduje ulgę dla podatników, którzy zamierzają ewidencjonować swoją sprzedaż za pomocą kas fiskalnych. Przedsiębiorcy mogą liczyć na zwrot części kosztów z zakupu kasy fiskalnej ONLINE. Według art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy u których:

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,

  • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

  • mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem, że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Kto może skorzystać z ulgi na zakup kas fiskalnych ONLINE?

Ulga na zakup kasy fiskalnej ONLINE wynosi 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł. Jeżeli firma planuje zakup więcej niż jedną kasę, ulga dotyczy każdej kasy, pod warunkiem, że każda kasa ONLINE będzie używana w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

Firmy mogą ubiegać się o zwrot, jeżeli:

• firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpoczęła prowadzenie tej ewidencji na kasie on-line,

• firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używano kasy fiskalnej, ale zdecydowano, że będzie prowadzona taka ewidencja na kasie on-line.

Ulgę na zakup kasy on-line otrzymują zarówno firmy, które rozliczają podatek VAT (czynni podatnicy VAT), jak i przedsiębiorcy, którzy są z tego obowiązku zwolnieni lub wykonują wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu i ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej (bierni podatnicy VAT).

W zależności od statusu podatnika VAT przedsiębiorcy, zwrot rozlicza się w deklaracji VAT (czynni podatnicy VAT) lub składając wniosek do urzędu skarbowego (bierni podatnicy VAT).

Do wniosku należy dołączyć:

• kopię faktury za zakup kasy fiskalnej,

• kopię dowodu zapłaty całej należności za kasę,

• kopię raportu fiskalnego miesięcznego, który wystawiono na kasie fiskalnej - jako potwierdzenie prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Wniosek można wydrukować i zanieść osobiście lub wysłać do urzędu.

Jeśli Twoja działalność wiąże się z transportem taksówką, dodatkowo we wniosku wpisz:

• numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

• numer rejestracyjny i boczny taksówki w której jest zarejestrowana kasa fiskalna on-line,

• kopię świadectwa ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym.

Usługę można zrealizować w:

• urzędach skarbowych

• urzędach skarbowych dla największych podmiotów

Do kiedy można używać tradycyjną kasę fiskalną?

Możliwość korzystania z tradycyjnych kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii będzie stopniowo ograniczana. Zgodnie z art. 145a ust. 7 ustawy o VAT, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Przy czym, potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących:

1) z elektronicznym zapisem kopii – są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.

2) z papierowym zapisem kopii – były wydawane na okres do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Takie kasy nie będą mogły być sprzedawane po tych terminach, co nastąpi ze względu na utratę mocy potwierdzeń o spełnianiu funkcji, kryteriów i warunków technicznych.