Regulamin i polityka prywatności

§ 1 Użyte określenia

 1. Strona - witryna internetowa dostępna w domenie internetowej yakudo.eu oraz jej subdomenach.

 2. Właściciel - firma YAKUDO PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdrój przy ul. Spokojnej 76 (43-230 Goczałkowice-Zdrój), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084973, posiadająca NIP 634-21-49-814, Regon 273560664 oraz kapitał zakładowy wynoszący 600 000,00 zł.

 3. Użytkownik - osoba odwiedzająca Stronę.

 4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres IP.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Operatorem Strony internetowej dostępnej w domenie internetowej yakudo.eu oraz jej subdomenach jest firma YAKUDO PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdrój przy ul. Spokojnej 76 (43-230 Goczałkowice-Zdrój), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084973, posiadająca NIP 634-21-49-814, Regon 273560664 oraz kapitał zakładowy wynoszący 600 000, zł, zwana dalej Właścicielem.

 2. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację jej regulaminu.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony tylko w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.

 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika pkt. 3 Właściciel ma prawo podjąć wszelkich działań prowadzących do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

 5. Właściciel zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

§ 3 Własność intelektualna

 1. Zawartość Strony, w tym jej teksty, dokumenty, obrazki, grafiki, zdjęcia, filmy lub inne treści multimedialne, programy do pobrania, znaki towarowe i bazy danych chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim.

 2. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym na rzecz Właściciela.

 3. Zawartość Strony nie może być powielana lub rozpowszechniana bez zgody Właściciela w jakiejkolwiek formie, włączając w to kopiowanie, drukowanie, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD czy udostępnianie w internecie.

 4. Poprzez korzystanie z zawartości Strony Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do jej zawartości.

 5. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§ 4 Treść strony

 1. Treść strony ma charakter ogólnej informacji o Właścicielu i jego produktach i nie zmierza do zawarcia, rozwiązania lub zmiany jakichkolwiek stosunków prawnych, w szczególności nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 2. Właściciel dołoży wszelkich starań by treść Strony była jak najbardziej aktualna i wolna od błędów, jednak nie jest w stanie tego zagwarantować.

 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej lub treści na niej zawartej.

 4. Strona może zawierać odnośniki (linki) do innych stron internetowych, niezależnych od Właściciela, w szczególności posiadających odrębne regulaminy i polityki dotyczące prywatności. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści, rozwiązania, regulaminy i ochronę prywatności na innych stronach WWW.

§ 5 Polityka prywatności

 1. Strona gromadzi informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujące sposoby:

  1. Poprzez zapisywanie dobrowolnie wprowadzonych w formularzach informacji.

  2. Poprzez zapisywanie w przeglądarce Użytkownika plików cookie (tzw. "ciasteczek"), zarówno przez Właściciela jak i jego partnerów.

  3. Poprzez usługę służącą do zbierania statystyk ruchu i źródeł ruchu na stronie internetowej Google Analytics, zgodnie z regulaminem tej usługi.

  4. Poprzez logi serwera www (logi systemowe), mogących zawierać informacje takie jak: czas nadejścia połączenia, czas odpowiedzi, informacje o ew. błędach jakie wystąpiły przy generowaniu strony, informacje o adresie IP z którego przyszło zapytanie, informacje o przeglądarce internetowej użytkownika, informacje o adresie URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw. referer link) jeżeli Strona została otwarta przez kliknięcie w odnośnik na innej stronie.

 2. Dane zbierane poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji obsługi zgłoszeń wynikających z funkcji danego formularza i nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.

 3. Dane zbierane poprzez Google Analytics oraz przez logi serwera WWW przetwarzane będą wyłącznie w celu administrowania Stroną, poprawy jakości Strony oraz do celów statystycznych.

 4. Zebrane przez Właściciela dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 5. Zebrane dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej mogą zostać udostępnione wyłączenie za zgodą tej osoby.

 6. Kontakt Użytkownika z Właścicielem może mieć formę bezpośrednią (telefoniczną) lub pośrednią poprzez wejście na stronę internetową Właściciela w celu zaznajomienia się z informacją odnośnie działalności Właściciela, oferowanych produktów, rozwiązań, programów i usług bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z wymogiem artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Yakudo Plus Sp. z o.o z siedzibą w Goczałkowicach-Zdrój przy ul. Spokojnej 76 (43-230 Goczałkowice-Zdrój)
 2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan kontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez:
  1. wysłanie poczty na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Yakudo Plus Sp. z o.o., ul. Spokojna 76, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
  2. e-mail: iodo@yakudo.eu
  3. telefon: 032 218 69 10 wew. 62
 3. Yakudo Plus Sp. z o.o. gwarantuje, że będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Poniżej przedstawimy cele przetwarzania danych wraz jego właściwą podstawą prawną oraz okresem, przez który dane osobowe będą przechowywane.

  Cel Wyjaśnienie Podstawa prawna Długość okresu przetwarzania
  Zawarcie umowy, wykonanie umowy z należytą starannością, rozwiązanie umowy lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Panią/Panem umowy Dla przykładu: sprzedaż produktów i usług, realizacja usługi serwisowej, założenie konta w panelu klienta Są to wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, wykonania innych czynności prawnych związanych z umową, Rozporządzenie, art. 6, ust. I lit. b) Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z Yakudo Plus Sp. z o.o., bądź przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową, np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 6 lat.
  Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód Dla przykładu: marketing usług i produktów Yakudo Plus Sp. z o.o. W każdym przypadku zbierana od Pani/Pana zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania danych, który chcemy w oparciu o tą zgodę realizować. Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a) Do czasu wycofania udzielonych zgód.
  Realizacja komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem strony internetowej Dla przykładu: formularz kontaktowy na stronie internetowej. W ramach wskazanego celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane także po to, aby umożliwić komunikację lub dostarczanie usług za pośrednictwem strony internetowej Yakudo Plus Sp. z o.o. W tym w zakresie przetwarzane będą m.in. identyfikatory, jak adres IP urządzenia, imię, nazwisko, adres email Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. f) Przez okres prowadzonej komunikacji lub dostarczania usług, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu.

  • Przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową, np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 6 lat.

  Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych Cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu są powiązane z realizacją umowy zawartej z Panią/Panem i są to: 1) zapewnianie bezpieczeństwa transakcji, w szczególności zapobieganie nadużyciom, 2) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności, 3) wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne, zabezpieczeń. Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f) Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Yakudo Plus Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

 4. Yakudo Plus Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana (np. dane podane na formularzach), a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG. W każdym ze wskazanych przypadków Yakudo Plus Sp. z o.o. dokładnie weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

 5. W zależności od łączących Panią/Pana relacji z Yakudo Plus Sp. z o.o., Spółka może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Pani/Pana lub osób trzecich:

  1. dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
  2. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
  3. dane identyfikacyjne (np. NIP),
  4. dane socjodemograficzne (np. forma zatrudnienia)
  5. dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
  6. dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Panią/Panem komunikacji),
  7. dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG, BIK),
 6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Yakudo Plus Sp. z o.o. - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Yakudo Plus Sp. z o.o. pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Yakudo Plus Sp. z o.o. odbiorcom poza strukturą Yakudo Plus Sp. z o.o. Zawsze w takiej sytuacji Yakudo Plus Sp. z o.o. dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych.

 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  2. podmioty, którym Yakudo Plus Sp. z o.o. powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Yakudo Plus Sp. z o.o.,
  3. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne,
  4. podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
  5. podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
  6. podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych, odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa.
  7. Firma G.Mondini S.P.A z siedzibą we Włoszech (www.gmondini.com) oraz Firma ECONO-PAK GmbH z siedzibą w Niemczech (www.econopak.eu) - w przypadku zapytania ofertowego na urządzenia tych producentów
 8. Zgodnie z Artykułem 15 Rozporządzenia przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
  2. jeśli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Yakudo Plus Sp. z o.o. są niezgodne z rzeczywistością, ma Pani/Pan prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
  3. ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. ma Pani/Pan prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Yakudo Plus Sp. z o.o.,
  6. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan wycofać w siedzibie Yakudo Plus Sp. z o.o., przez telefon, poprzez email na adres iodo@yakudo.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
 9. W przypadku zawarcia umowy, założenia panelu klienta, wysłania zgłoszenia serwisowego, wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.

 10. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 11. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Yakudo Plus Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

§ 7 Wykorzystanie plików Cookies

 1. Pliki Cookie (tzw. „Ciasteczka”) to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika. Służą one do przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii podejmowanych prze niego działań.

 2. Pliki cookies zapisywane w urządzeniu Użytkownika Strony mogą być wykorzystywane zarówno przez Właściciela strony jak również przez współpracujących z nim reklamodawców oraz partnerów

 3. Pliki Cookie są wykorzystywane w celu:

  1. Identyfikowania Użytkownika i utrzymania jego sesji po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi logować się używając nazwy użytkownika i hasła ponownie odwiedzając Stronę.

  2. Optymalizacji korzystania z Serwisu.

  3. Tworzenia statystyk oglądalności i analizy ruchu na Stronie.

 4. Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić lub cofnąć zgodę na umieszczanie na jego komputerze plików Cookie za pomocą zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel udostępnia niniejszy regulamin w sposób umożliwiający się z jego zapoznaniem przez wszystkich Użytkowników.

 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego.