Co to jest kasa fiskalna?

Urządzenie służące do rejestracji sprzedawanych produktów lub usług.

Co to jest kasa fiskalna?

Kasa fiskalna to urządzenie elektroniczne służące do rejestracji sprzedawanych produktów lub usług (podatku dochodowego i VAT), należnego ze sprzedaży detalicznej. Każda sprzedaż powinna być potwierdzona drukowanym paragonem fiskalnym, który stanowi wgląd do zakupionych towarów. Każdy paragon powinien informować kupującego o dokładnej cenie poszczególnego towaru/usługi, które są sumą kwoty do zapłaty. Drukowany paragon również stanowi dowód zakupu, przydatnym np. do reklamacji, czy też do odliczania podatku. Kasa fiskalna również jest przydatna podczas rozliczeń z systemem fiskalnym. Każda kasa fiskalna powinna składać się z klawiatury, wyświetlacza, a także drukarki.

Wszystko, co należy wiedzieć na temat kas fiskalnych:

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, są zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych - należy pamiętać o obowiązkach wynikających z posiadania urządzenia fiskalnego służącego do rejestrowania sprzedaży. Niedopełnienie tych obowiązków wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

1. Zgłoszenie kasy do Urzędu Skarbowego.

Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, podatnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować oraz miejscu (adresie) ich używania oraz o dacie rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

2. Fiskalizacja kasy fiskalnej.

Dokonanie fiskalizacji kasy rejestrującej oznacza jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy wraz z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem pierwszego dobowego raportu fiskalnego. Na podstawie zgłoszenia dokonanego przez podatnika, fiskalizację kasy powinien przeprowadzić upoważniony do tego pracownik serwisu.

Po dokonaniu fiskalizacji obowiązkowo, w terminie 7 dni, należy zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym (ten sam obowiązek spoczywa na serwisancie, z którego usług skorzystałeś). Wówczas, otrzymasz unikalny numer identyfikacyjny, który po zakupie należy trwale nanieść (żeby w trakcie użytkowania nie został zamazany) na naszą kasę fiskalną.

Jeśli z jakichś przyczyn będziesz chciał zmienić firmę serwisującą, musisz zgłosić się z takim wnioskiem do producenta kasy. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, musimy o tym fakcie poinformować „skarbówkę”. Dlaczego to takie ważne? W przypadku awarii urządzenia fiskalnego tylko ten jeden wskazany serwis może dokonać odczytu z pamięci fiskalnej.

3. Wystawianie i wydawanie paragonów z kasy fiskalnej.

Masz obowiązek wystawiania w sposób czytelny paragonów fiskalnych z każdej sprzedaży i przekazywania ich kupującym.

4. Kontrola poprawności pracy kasy fiskalnej.

Sprawdzaj poprawność pracy kasy (na przykład prawidłowość nazw towarów i usług, stawek podatku), a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skontaktuj się z serwisantem.

5. Archiwizacja danych w kasie fiskalnej.

Masz obowiązek przechowywania kopii każdego wydanego paragonu (w formie papierowej lub na karcie pamięci - w zależności od typu posiadanej kasy). W przypadku kas online wszystkie dane z kasy fiskalnej są przesyłane na bieżąco do Centralnego Repozytorium Kas i tam zapisywane. Nie ma obowiązku archiwizacji.

6. Raport dobowy i miesięczny z kasy fiskalnej.

Raport dobowy – masz obowiązek wystawić go i wydrukować najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia. Kasy on-line są zwolnione z obowiązku drukowania.

Raport okresowy (miesięczny) – masz obowiązek wystawić go i wydrukować po zakończeniu miesiąca, w którym odbyła się sprzedaż – najpóźniej do 25. dnia następnego miesiąca.

7. Przeglądy techniczne kasy fiskalnej.

Co najmniej raz na 2 lata zrób przegląd kasy fiskalnej u serwisanta. Termin ten jest liczony od dnia fiskalizacji kasy lub ostatniego obowiązkowego przeglądu.

8. Przechowywanie książki kasy fiskalnej (dokumentacja książki kasy).

Masz obowiązek przechowywać książkę kasy fiskalnej.

9. Wymiana pamięci kasy fiskalnej.

W przypadku zapełnienia lub uszkodzenia pamięci kasy, wymień ją za pośrednictwem serwisanta i dokonaj ponownej fiskalizacji.

Wykaz aktualnie obowiązujących przepisów i aktów prawnych regulujących polski rynek urządzeń fiskalnych:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.2020 poz.732)

Kliknij w link!

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018 poz.2174)

Kliknij w link!

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o miarach (Dz.U.2019 poz.541)

Kliknij w link!

  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U.2018 poz.1206)

Kliknij w link!

  • Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U.2019 poz.675)

Kliknij w link!

  • Rozporządzenie Ministra Finansów - z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.2019 poz.816)

Kliknij w link!

  • Rozporządzenie Ministra Finansów - z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U.2019 poz.820)

Kliknij w link!

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2018 poz.2519)

Kliknij w link!