Po czym poznać, że waga jest zalegalizowana?

Wagi podobnie jak inne urządzenia elektroniczne muszą zostać poddane procesowi oceny zgodności (wynika to dyrektyw Unijnych). Proces oceny zgodności w przypadku wag (m.in. przeznaczonych obsługi sprzedaży) jest prowadzony pod nadzorem Jednostki Notyfikowanej, która swoim udziałem potwierdza, że każda wyprodukowana waga będzie poprawnie ważyć. W dużym uproszczeniu "ocena zgodności" zastępuje legalizację pierwotną, która w przypadku wag nieautomatycznych była wykonywana do 30 kwietnia 2004 przez Urzędy Miar.

Każda zalegalizowana waga musi mieć naniesione na tabliczkę znamionową następujące informacje:

  • model urządzenia i nr seryjny,
  • nr dopuszczenia (nr zatwierdzenia typu),
  • parametry metrologiczne (obciążenie, działka, wartość tary, itp.),
  • znak CE wraz z literą M,
  • numer jednostki notyfikowanej (wagi DIGI mają przeważnie numery 0122 lub 1444),
  • obok znaku CE i litery M ostatnie dwie cyfry roku przeprowadzonej oceny zgodności,
  • temperaturę pracy jeżeli będzie inna niż od -10'C ... +40'C,
  • symbol klasy (np. III),
  • informacje na temat producenta.

Należy przy tym pamiętać, że każda waga po ocenie zgodności będzie podlegać legalizacji ponownej po upływie pewnego czasu (wykonują ją Obwodowe Urzędy Miar).

Wagi wprowadzone do obrotu przed 1 maja 2004 roku, które nie mają m.in. znaku CE (Polska nie należała wtedy do Unii Europejskiej) mogą być nadal użytkowane o ile są regularnie legalizowane ponownie.

Zobacz również